vissza a nyitólapraSzászrégentől alig tíz kilométerre, északra, a Maros jobb partján, erdős dombtetőn áll Erdély egyik legrégibb erődítése: a Kemény család marosvécsi reneszánsz várkastélya. Ablakaiból gyönyörű kilátás nyílik a Marosra.
Eredetileg széles vizesárok vette körül, amely fölött felvonóhídon lehetett a várkastélyba jutni. Werbőczy István királyi ítélőmester a vécsi várban írta hatalmas művének, a Hármaskönyvnek (Tripartitum) (1507-1514) jelentős részét.
A mai várkastély helyén a római korban castrum állt, amely a Maros völgyét védte. A római erődítmény a népvándorlás viharában elpusztult, köveiből építették fel az Árpád-korban a mai vár ősét. A kezdetben királyi vár valószínűleg IV. Béla idejében került a Bánffy család őseinek birtokába. Mátyás király 1471-ben az ellene lázadó Bánffyak valamennyi birtokát elkobozta. Vécs várát bizonyos Ongor (Ungor) János nevű vitéznek adta. Az Ongor család kihalása után Marosvécs sűrűn cserélt gazdát. Volt Szobi Mihályé, Werbőczy Istváné, Szárhegyi Lázár Ferencé, majd ismét visszakerült Werbőczy István birtokába. Werbőczy 1530-ban elzálogosította a várat Kendi Ferencnek. Kendiék 1537-ben nagyszabású átalakításba kezdtek. A tizennyolc évig tartó munkálatok során nyerte el mai formáját a vécsi várkastély. Három év múlva Izabella királyné kivégeztette a Ferdinánd-párti Kendi Ferencet. Ettől kezdve ismét gyakran cserélte gazdáit. Volt a Bocskaiaké, Wesselényieké, Bethleneké, Rákócziaké. Ez utóbbiaktól kapta meg 1648-ban a Kemény család. Az egykori erdélyi fejedelem leszármazottai a második világháború utánig lakták a várkastélyt. Utolsó lakója, az 1971-ben elhunyt Kemény János báró a várkastély parkjában nyugszik.
Végső nyughelyét annak a Kuncz Aladárról elnevezett emlékasztalnak a szomszédságában jelölte ki, amelyet Kós Károly tervezett, s amely körül huszonhét erdélyi író és költő részvételével 1926. július 18-án megalakították az Erdélyi Helikon irodalmi társaságot.
A várkastély mögötti egykori angolpark csodálatos növényzete a második világháború alatt elpusztult. Helyén a háború után egyszerű parkot alakítottak ki. 1998 óta itt alussza örök álmát a magyar irodalom egyik legnagyobb alakja, Czegei és szentegyedi gróf Wass Albert. (Az erdélyi származású író, aki közeli rokonságban állt a Kemény családdal, ugyancsak tagja volt az Erdélyi Helikon társaságának. A második világháború után hagyta el Erdélyt, rövid ideig Bajorországban élt, majd az Egyesült Államokban telepedett le, ahol nyugdíjazásáig a Floridai Egyetemen tanított, közben 1963-ban megalapította az Amerikai Magyar Szépmíves Céhet.)
A vécsi kastélyban évtizedekig értelmi fogyatékos gyermekek elmegyógyintézete működött. A Kemény család 2003-ban visszakapta az épületet. A falubeliek akkor úgy határoztak: új kórházat építenek a kastély lakói számára, s az ily módon megüresedő kastély – a Kemény család akarata szerint – ismét az erdélyi magyar irodalmi élet központjává válhat. Ám az elképzelés azóta sem valósult meg…
marosvecs01.jpg marosvecs02.jpg marosvecs03.jpg marosvecs04.jpg
marosvecs05.jpg marosvecs06.jpg marosvecs07.jpg marosvecs08.jpg
marosvecs09.jpg marosvecs10.jpg marosvecs11.jpg marosvecs12.jpg
marosvecs13.jpg marosvecs14.jpg marosvecs15.jpg marosvecs16.jpg
vissza a nyitólapra